Άρθρα

How To Use Greek Proverbs in Everyday Conversations?
Proverbs are popular sayings that provide nuggets of wisdom.
Every culture and language has a collection of those. They illustrate how people within this culture think and are often influenced by its history.

The Greek word for ‘proverbs’ is ‘οι παροιμίες’.

Οι παροιμίες είναι σύντομες εκφράσεις που περιέχουν συμπυκνωμένη τη λαϊκή σοφία ενός λαού.
Κάθε κουλτούρα και γλώσσα έχει μερικές. Οι παροιμίες μας δείχνουν πώς σκέφτεται ένας λαός, ενώ συχνά σχετίζονται και με την ιστορία του.

  Read more